Albartus Teltingstraat

Een  man die voor Franeker en voor het hele gewest zeer belangrijk is geweest.
Albartus Telting maakte deel uit van het bestuur van het Psychiatrisch Ziekenhuis.
Hij bezette daarin zijn zetel van 1850 tot 1863, tot aan de dag van zijn overlijden.
Albartus Telting had eveneens een belangrijk aandeel in de oprichting van de Spaarbank dat later de bondsspaarbank werd.

 

Bondsspaarbank

In februari 1838 kwam deze stadsgenoot met een voorstel tot stichting van deze bank.
Vanaf de datum van oprichting, 16 augustus 1838 fungeerde hij als eerste secretaris van het bestuur.
Albartus Telting werd geboren op 11 oktober 1803 te Franeker.
Hij doorliep hier de Latijnse school, werd als zestienjarige jongen ingeschreven als student aan het atheneum en deed in 1821 propedeutisch examen te Utrecht; hij promoveerde in 1826 tot doctor in de rechten te Groningen.
Telting vestigde zich als advocaat te Leeuwarden en huwde A.C.H. Huguenin.
In 1833 volgde zijn benoeming tot secretaris van de stad Franeker.
Van 1834 tot zijn levenseinde 1863 bewoonde Telting het Martenahuis, dat in 1895 werd ingericht tot gemeentehuis van de gemeente Franekeradeel.
In 1833 werd Albertus Telting benoemd tot kantonrechter.
Vanaf dat jaar tot 1848 was hij tevens lid van de Staten-generaal.
Van zijn verdere functies noemen wij: curator van de Latijnse school, dijkgedeputeerde, ouderling en later kerkvoogd van de Hervormde gemeente, secretaris van het Friesch genootschap voor geschiedenis, oudheid en taalkunde, lid van gemeenteraad en van de Provinciale Staten.
Tijdens de herdenking van respectievelijk het zilveren en gouden jubileum van de spaarbank sprak Telting de feestrede uit.
Ook publiceerde Telting in de Friese taal, waarvoor hij een warme belangstelling had, verder leverde Abartus een belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van Franeker. De Albartus Teltingstraat loopt vanaf de Salverderweg tot aan de Leeuwarderweg.