Ontmoet en beweegtuinen in de buurt

Beste buurtbewoner,

In onze buurt zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat wij twee speeltuinen hebben. Een in de Feikemastraat
en één in de Groen van Prinstererlaan. De toestellen in de speeltuinen zijn verouderd en aan vervanging toe.
Daarnaast moet het veld en het groen rondom de speeltuin aan de Groen van Prinstererlaan worden
vernieuwd.

Om die reden heeft de buurtvereniging contact gezocht met de gemeente om de speeltuinen te vernieuwen. Na
een lange periode van uitzoeken, overleggen en het schrijven van plannen zijn we nu zo ver dat de plannen
definitief zijn en dat we gaan proberen om de plannen mogelijk te maken.

Naast het vernieuwen van de speeltoestellen wordt de speeltuin aan de Groen van Prinstererlaan veranderd
naar een ontmoet- en beweegtuin voor iedereen. Zo worden er meer bankjes neergezet, een jeu de boule baan
aangelegd en komt er een pluktuin. We hebben de plannen al laten zien bij het jaarfeest en in de buurtkrantjes,
hieronder nogmaals de plaatjes, op onze website staan grotere versies (www.bvhetoostenfraneker.nl)

Om de vernieuwing van de ontmoet en beweegtuinen mogelijk te maken hebben we natuurlijk veel geld nodig.
Zoals jullie wellicht gelezen hebben in de krant en op Facebook heeft de gemeente € 30.000,- toegezegd, dat is
een belangrijke eerste stap!

Om de rest van het geld binnen te krijgen worden ook een groot aantal fondsen aangeschreven om het
vernieuwen van de ontmoet- en beweegtuinen mogelijk te maken.

Daarnaast doen wij als buurtvereniging een bijdrage omdat wij de toegevoegde waarde van het ontmoeten
inzien voor de leefbaarheid, saamhorigheid en plezier in de buurt. Verder worden er vanuit de
speeltuincommissie acties georganiseerd om geld op te halen voor dit goede doel zoals de collecte van Jantje
Beton en de recent opgestarte flessenacties. Ook willen we met de acties laten zien aan fondsen, gemeente en
sponsoren dat wij ons als buurt uitgebreid inzetten om de ontmoet- en beweegtuinen mogelijk te maken.

We vragen de bedrijven in onze buurt om een sponsorbedrag voor de speeltuinen, we doen ons best om hen te
overtuigen dat een speeltuin ook positief kan zijn voor de bedrijvigheid in de buurt.

En tot slot willen we u/jou als buurtbewoner om een bijdrage vragen voor het vernieuwen van de ontmoet en
beweegtuinen. Helpt u/jij ons om nieuwe speel en ontmoetingsplekken voor de buurt te creëren?

We hopen dat u/jij de plannen wilt ondersteunen door een bedrag over te maken op NL63 RABO 0119 3484 97
t.n.v. Buurtvereniging Het Oosten o.v.v. speeltuin.

Als iedereen een bijdrage overmaakt dan regelen wij de rest, alvast bedankt voor uw hulp!
We hopen met deze actie onze buurt een stukje gezelliger te maken voor jong en oud!

Met vriendelijke groet,
Hans van Esschoten | Penningmeester Buurtvereniging Het Oosten